1. Subvent
  2. /
  3. Projekty ESF
  4. /
  5. BLÍŽE K PRÁCI
  6. /
  7. Blíže k práci
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je OPZ_barevne-300x62.jpg.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Výzva: 03_18_090 – Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1
Prioritní osa: 03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Cílová skupina: Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0-2)
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011895
Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2020
Ukončení realizace projektu: 28. 2. 2022
Místo realizace: Liberecký kraj, okres Česká Lípa
Kontaktní místo: Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Pražanová
Telefon: 722 339 847
e-mail: ceskalipa@www.subvent.cz

Pro koho je projekt určen:

O účast v projektu se mohou zajímat ženy i muži, jež nedosáhli vyššího, než základního vzdělání a současně jsou nezaměstnaní, tzn. vedeni v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, případně jsou osoby neaktivní na trhu práce. Neaktivní osoby, jsou osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání (s výjimkou cílové skupiny osob opouštějících institucionální zařízení, které jsou v posledním ročníku/semestru vzdělávání či profesní přípravy) či osoby pobírající starobní důchod.

Po dobu realizace projektu lze do projektu vstoupit podpisem Dohody o účasti, ta je připravena pro minimálně 48 osob. Ty mohou být z celého okresu Česká Lípa, potažmo Libereckého kraje. Příležitostné dojíždění za aktivitami bude hrazeno příspěvky na cestovné. Náklady na účast v projektu budou pro účastníky zcela minimální.

Cíle projektu:

Projekt se zaměřuje na individuální pomoc lidem s nízkou úrovní kvalifikace, nabízí poradenství a školení na téma trhu práce, pracovněprávní, finanční a funkční (digitální) gramotnosti, obnovení či získání kvalifikace, krátkodobých pracovních zkušeností (DPČ), odborné poradenství až po zprostředkování uplatnění. Každý účastník tak bude podpořen sjednanou formou podpory.

Aktivity projektu:

Vstup do projektu

V průběhu realizace projektu plánuje realizační tým oslovit a zapojit 48 osob z celého okresu Česká Lípa. Od zahájení projektu je kladen důraz na individuální potřeby účastníků, aktivita bude probíhat průběžně, každý zapojený účastník bude mít dostatek prostoru ke splnění potřebných procedur. Domluveny budou termíny pro sestavení Osobního dotazníku a Plánu rozvoje.

Individuální práce

Po vstupu účastníků do projektu bude ihned zahájena individuální práce s každou ze zapojených osob. Individuální poradenství probíhá ze strany realizačního týmu, doplněného odbornými poradci na danou problematiku. Může jít o odborníky na pracovněprávní vztahy (různá řešení vztahů se zaměstnavateli, minulými či budoucími), finanční problematiku (dluhy, exekuce, insolvence, hospodaření, sociální dávky atd), funkční gramotnost (práce s počítačem, mobilním telefonem, emailem, internetem atp), psychologa, právníka a podobně. Pokud vyvstane potřeba ze strany účastníků o toto poradenství, bude jim poskytnuto. Po celou dobu účasti budou mít také k dispozici intenzivní podporu ve formě komunikace s realizačním týmem. K tomu přispěje i podpora ve formě doprovodných opatření, jako je proplácení cestovních výloh při účasti ve sjednaných aktivitách, proplácení cestovného během prvního měsíce v zaměstnání a další možnosti.

Zvyšování gramotnosti

Následující časový prostor bude průběžně naplňován účastí ve školících aktivitách. Ty řeší nedostatečnou znalost problematiky informačních a komunikačních technologií, slabou orientaci ve finanční a pracovněprávní, potažmo právní problematice. Cílem je pozitivní motivace účastníků k odpovědnému spravování osobních financí a rodinného rozpočtu, efektivnímu rozhodování, získání a udržení zaměstnání a trvalého příjmu. Reálné posouzení současné finanční situace, posílení znalostí a rozhodovací schopnosti vzhledem k současnému i budoucímu příjmu. Součástí této aktivity je i posílení funkční gramotnosti při práci s moderními komunikačními prostředky, od osobního počítače po chytré telefony, práce s elektronickou poštou, nácviky komunikace, práce s portály práce i portály veřejné správy. Problematika pracovněprávních vztahů a obecně právního povědomí (uzavírání smluv, dohod, soudní či mimosoudní jednání apod.) je součástí této aktivity především pro získání rozhledu a diagnostikování potencionálních problémů. Aktivity proběhnou, dle průběžně aktualizovaného harmonogramu, v jednom cyklu dvakrát, ze skupiny 16 účastníků cyklu budou vytvořeny dvě skupiny po 5-8 účastnících. Časová dotace jednoho bloku aktivit je 40 hodin, 10 dní po 4 hodinách denně.

Zvyšování kvalifikace

Minimálně 25 účastníkům bude nabídnuta vhodná rekvalifikace. Vhodná z pohledu aktuálních potřeb trhu práce (požadavků zaměstnavatelů), ale i možností samotných účastníků. V tomto směru musí proběhnout vzájemná shoda. Kurzy budou voleny i s ohledem na možnosti dojíždění, vstupní předpoklady a podobně. Veškeré náklady, spojené se zařazením do kurzů budou hrazeny z prostředků ESF. Vzhledem k charakteristice CS – osoby s nízkou úrovní kvalifikace bude zajištěn pro cca 10 účastníků kurz Základů obsluhy osobního počítače. Dalších 15 kurzů předpokládá žadatel zajistit pro účastníky, kterým potřeba zvýšení kvalifikace vyvstane z Plánu rozvoje. Vytipované kurzy pro osoby CS: pečovatelka o děti, hospodyně/domovník, masér, řidič, pracovník v sociálních službách, obsluha VZV, svařování, obsluha křovinořezu, motorové pily a sekačky, údržba zeleně, vazačské práce, skladník, strážný, operátor, příprava studené kuchyně, úklidové služby atp. Do projektu jsou navrženy i kurzy pro získání řidičského oprávnění, které by měly posílit mobilitu účastníků, především z odlehlých lokalit regionu, na které se projekt zaměřuje, případně přispět z uplatnění v žádaných pozicích (řidiči MKD, MHD, rozvoz, spedice).

Podpora uplatnění na trhu práce

Zásadní aktivita, během níž bude realizační tým intenzivně spolupracovat s účastníky na jejich možnostech nalézt vhodné pracovní místo. Mezi podpůrné aktivity bude patřit sjednání schůzky u zaměstnavatele (exkurze), včetně případného doprovodu. Další variantou získání pracovní zkušenosti, krátkodobé, je pracovní trénink, jenž je plánován pro 10 účastníků projektu. Vzhledem k tomu, že CS projektu bude sestávat z osob neaktivních i evidovaných na ÚP ČR, bude sjednávána možnost tréninkových míst pouze formou zaměstnání malého rozsahu (8–60 hodin/měsíc). Trvalé uplatnění získá v průběhu projektu min. 21 účastníků, z toho 16 na pracovním místě, podpořeném příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele (po posouzení a schválení přidělení veřejné podpory) a 5 na místě nedotovaném. Pro min. 5 účastníků bude k dispozici nadstandardní podpůrné opatření, usnadňující vstup na trh práce, zvýšení mobility. Jedná se o poskytnutí příspěvku na cestovné v 1. měsíci pracovního poměru. Tento příspěvek by měl být dalším z motivačních prvků práce s účastníky při snaze o nalezení vhodného zaměstnání.

Účastníci mohou očekávat intenzivní podporu ze strany realizačního týmu, ten bude vyjednávat se zaměstnavateli nejvýhodnější podmínky pro účastníky, bude účastníky maximálně podporovat při vyhledávání uplatnění, kontaktu se zaměstnavateli.