1. Subvent
  2. /
  3. Poradna
  4. /
  5. Dluhová poradna
  6. /
  7. Hmotná nouze

Hmotná nouze je sociální dávka, která je určena osobám s nedostačujícími příjmy. Má za cíl motivovat tyto osoby ke snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb, za předpokladu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, případně se práci vyhýbá. Pokud je jedinec v situaci hmotné nouze, znamená to, že kvůli nízkým příjmům není schopný uspokojovat své základní životní potřeby. Tato situace se může týkat jak celé rodiny, tak i jednotlivce.

Hmotná nouze se dělí na tři příspěvky:

  • příspěvek na živobytí
  • doplatek na bydlení
  • mimořádná okamžitá pomoc

V zákoně o pomoci v hmotné nouzi jsou vymezeny situace, které jsou spojené nejen s nedostatečným zabezpečením základní obživy a bydlení, ale i s mimořádnými událostmi, které mohou v životě občana nastat.

Kdy má občan nárok na dávky v hmotné nouzi?

Jak již bylo uvedeno výše, jako osoba v hmotné nouzi se považuje jednotlivec nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry tak neumožňují uspokojení základních životních potřeb na takové úrovni, která je ve společnosti ještě přijatelná. Současně platí, že tato osoba nebo rodina není schopná si tyto příjmy z objektivních důvodů zajistit, a ztíženou situaci si tak vlastním přičiněním vyřešit. Aby občan mohl některou ze tří dávek čerpat, musí splnit podmínky pro získání pomoci v hmotné nouzi, které se v rámci jednotlivých příspěvků liší.

Jak mohu vlastním přičiněním navýšit svůj příjem?

Příjem můžete vlastním přičiněním navýšit např. řádným uplatněním nároků a pohledávek, vlastní prací nebo třeba prodejem či jiným využitím majetku.

Kde si mohu o dávky hmotné nouze zažádat?

Pakliže se domníváte, že splňujete podmínky pro získání některého z příspěvků hmotné nouze, doporučujeme navštívit příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. Úřad práce o dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhoduje, a také je poté vyplácí. Návštěva probíhá tím způsobem, že vyplníte již předepsaný formulář (Formulář pro žádost o hmotnou nouzi), který najdete přímo na pobočce v tištěné formě, případně si je můžete doma vytisknout a předem vyplnit (v elektronické podobě je najdete na stránkách MPSV). Písemnou žádost poté podáte na pobočce příslušnému pracovníkovi. Pouze na základě této žádosti může úřad rozhodnout, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok. Mějte však na vědomí, že dávky pomoci v hmotné nouze se nepřiznávají zpětně, ale náleží vám až od prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla žádost podána.

Pokud si zažádám o dávku pomoci v hmotné nouzi, bude mi posuzován příjem?

Ano, pokud si o dávku pomoci v hmotné nouzi zažádáte, bude se zjišťovat váš příjem za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti, a dále v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc. Pokud vás zajímá okruh příjmů, které jsou v rámci této žádosti posuzovány, najdete ho v zákoně o životním a existenčním minimu.

Příspěvek na živobytí

Jedná se o základní dávku hmotné nouze, která pomáhá určité osobě nebo rodině s nedostatečnými příjmy. Tuto dávku může čerpat jednotlivec, rodina i okruh společně posuzovaných osob, kterým po odečtení nákladů na bydlení zbyde méně peněz, než je minimální částka, která je potřeba k pokrytí nákladů na živobytí. Tento příspěvek je dané osobě (osobám) určen především proto, aby mohla uhradit náklady pro uspokojení svých potřeb na úrovni zabezpečující základní životní podmínky. Zejména se pak jedná o zabezpečení stravy, oblečení, obuvi, základních hygienických potřeb a dalších nezbytně nutných věcí.

Kolik peněž dostanu, když mi bude žádost o příspěvek na živobytí schválena?

Na tuto otázku nelze konkrétně odpovědět, protože situace každého žadatele se zohledňuje individuálně. Záleží na tom, jaké má daná osoba možnosti, případně se posuzuje i její snaha. Také se vychází z částek životního a existenčního minima. Výše příspěvku na živobytí se počítá jako rozdíl mezi živobytím osoby nebo rodiny a jejich příjmem. Od toho se poté odečtou přiměřené náklady na bydlení, což jsou odůvodněné náklady na bydlení maximálně do výše 30% příjmu osoby či rodiny, v Praxe až do výše 35%. Osoby, které v rámci daného měsíce vykonaly veřejnou službu v minimálním rozsahu 30 hodin, mají nárok na navýšení částky o 605 Kč.

Doplatek na bydlení

Jedná se o sociální dávku, která lidem s vlastními příjmy a příspěvkem na bydlení, pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Osoba musí byt užívat na základě smlouvy, rozhodnutí či jiného titulu anebo musí být přímo vlastníkem bytu. Podmínkou tohoto doplatku je získání nároku na příspěvek na živobytí. Výše doplatků se určuje tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení zůstala rodině či jednotlivci částka na živobytí. Tuto dávku lze poskytnout těm osobám, které užívají zkolaudovaný byt nebo jeho část, dále pobytovou sociální službu, ubytovnu nebo jiný než obytný prostor, a také vlastníkům užívajícím stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci. V tomto případě se posuzuje příjmová, sociální i majetková situace osoby či společně posuzovaných osob.

Kdy mám nárok na doplatek na bydlení?

Abyste měli nárok na doplatek na bydlení, musíte být v hmotné nouzi a zároveň splňovat podmínky nároku na příspěvek na živobytí – náklady na bydlení musí přesahovat 30% vašich příjmů (v Praze 35%). Doplatek na bydlení lze poskytnout i v případě, že vám nebyl poskytnut příspěvek na živobytí z důvodu, že příjem osoby či společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc

Tato sociální dávka je poskytována všem, kteří se ocitnou v situaci mimořádného a nepříznivého charakteru, kterou je potřeba bezodkladně řešit. Existuje 6 takových zákonem stanovených situací.

  1. Mimořádná událost – např. živelná pohroma
  2. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného s úřední korespondencí – např. správní poplatky
  3. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby
  4. Nedostatek prostředků na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte
  5. Ohrožení sociálním vyloučením – jedná se o osoby, které se vracejí z vězení, dětského domova, atd.
  6. Pokud má osoba nižší příjmy, než je částka existenčního minima a hrozí ji újma na zdraví

Kolik peněž dostanu, když budu mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc?

Jedná se o jednorázovou dávku v hmotné nouzi, jejíž výše se odvíjí od závažnosti situace a podle toho, o jakou mimořádnou situaci se jedná.

Kdy mi vzniká nárok na mimořádnou okamžitou pomoc?

Nárok na tuto dávku vám vzniká ve chvíli, kdy jste se dostali do některé z výše popsaných situací, a Úřad práce vás uzná jako osobu v hmotné nouzi.