1. Subvent
  2. /
  3. Poradna
  4. /
  5. Pracovněprávní poradna
  6. /
  7. Dohoda o pracovní činnosti

Na naší webové stránce jste již mohli zaznamenat článek o dohodě o provedení práce. Dnešní článek tedy zaměříme na druhou z dohod, dohodu o pracovní činnosti. Stejně jako u DPP zde platí, že tuto dohodu ocení především osoby, které shánějí drobný přivýdělek nebo příležitostnou brigádu. Vhodná je tedy například pro studenty, důchodce nebo maminky na mateřské dovolené.

DPČ musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních (1 pro zaměstnance a 1 pro zaměstnavatele), a dle zákoníku práce musí obsahovat:

  • sjednané práce
  • rozsah pracovní doby
  • dobu, na kterou se uzavírá
  • odměnu, a podmínky pro její poskytování (kvůli účasti zaměstnance na pojištění)

Pokud se rozhodnete pracovat na DPČ, mějte na vědomí, že práce u jednoho zaměstnavatele nesmí ve svém rozsahu překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tato podmínka se posuzuje za celé období, na které je DPČ uzavřena, nejdéle však za 52 týdnů.

Stejně jako u DPP, ani u DPČ automaticky nevzniká nárok na dovolenou nebo překážky na straně zaměstnance. I v tomto případě však lze tato ujednání v dohodě sjednat.

Jak je to s pojištěním u DPČ?

Pojištění u DPČ se odvádí v případě, že výše odměny přesáhla 3 500 Kč měsíčně. U výdělku, který nepřesáhne 3 499 Kč měsíčně, se neplatí ani zdravotní ani sociální pojištění.

Z částky do 3 500 Kč (včetně) budou tedy zaměstnavatelem odvedeny odvody, ale stále bude zúčtována srážková daň. Zálohová daň se bude platit až od výdělku 3 501 Kč (včetně).

S odměnou do 3 499 Kč zaměstnavatel neodvádí zdravotní pojištění. To znamená, že si tyto osoby musejí zdravotní pojištění řešit sami – buď jako samoplátci, nebo v případě studentů, důchodců, nezaopatřených dětí, atd. za ně zdravotní pojištění hradí stát.

Odměna za práci na DPČ

Dle zákoníku práce nesmí být odměna z dohody nižší než je minimální mzda – tedy hodinová odměna vycházející z minimální mzdy (od 1. ledna 2021 činí výše minimální mzdy 90,50 Kč za hodinu).

Skončení dohody

DPČ končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána, případně dohodou stran ke sjednanému dni. Dohoda může být ukončena kdykoli bez uvedení důvodu, ale je potřeba dodržet 15 denní výpovědní dobu, která začne běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Výpověď musí být vždy písemná.

Souběh dohod

U jednoho zaměstnavatele je možné pracovat současně na DPP a DPČ pouze v případě, že jsou práce jinak druhově vymezeny.