1. Subvent
 2. /
 3. Poradna
 4. /
 5. Pracovněprávní poradna
 6. /
 7. Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce (DPP) upravuje zákoník práce v § 75 a násl., a jedná se o velmi oblíbený pracovněprávní vztah, jenž je hojně využívaný studenty (brigády) a lidmi, kteří shánějí příležitostný přivýdělek. Práce na DPP přináší výhody jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Před zahájením DPP

Před zahájením pracovněprávního vztahu na DPP vás zaměstnavatel může vyslat na vstupní lékařskou prohlídku, pokud má o vaší zdravotní způsobilosti pochybnosti.

Zaměstnavatel je povinen vás na lékařskou prohlídku vyslat v případě, že budete vykonávat:

a) rizikovou práci

a) pracovní činnost, pro jejíž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy

Uzavření DPP

DPP musí být sjednána vždy písemně ve dvou vyhotoveních – jedno pro zaměstnance, a jedno pro zaměstnavatele. Pokud by byla DPP uzavřena na základě ústní dohody a pracovněprávní vztah by vznikl, tak je dohoda platná, ale zaměstnavatel může ze strany inspekce práce dostat pokutu do výše 10 mil. Kč.

Náležitosti DPP

Dle zákoníku práce musí být v dohodě uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. DPP je možné sjednat na dobu určitou, ale i na dobu neurčitou. DPP je také možné uzavřít i na velmi krátkou dobu. V dohodě se obvykle uvádí i pracovní činnost, kterou bude zaměstnanec vykonávat, dále místo výkonu práce, odměna, atd.

Dovolená

Zákoník práce možnost dohodnout se na právu zaměstnance na dovolenou nezakazuje. Zaměstnanec tedy může mít na dovolenou nárok, ale to pouze v případě, že se na tom se zaměstnavatelem dohodnou. Bez takové dohody zaměstnanci automaticky právo na dovolenou nevzniká.

Je možné, aby u jednoho zaměstnavatele pracoval současně zaměstnanec v pracovním poměru a zaměstnanec na DPP?

Ano, u jednoho zaměstnavatele mohou současně pracovat zaměstnanci v pracovním poměru a zaměstnanci na DPP.

Mohu u jednoho zaměstnavatele pracovat v pracovním poměru a současně i na DPP?

Varianta, kdy jeden zaměstnanec pracuje u jednoho zaměstnavatele v pracovním poměru a zároveň na DPP, je také možná, ale pouze v případě, že práce na DPP a práce v pracovním poměru budou různé (jinak druhově vymezeny).

Mohu mít u jednoho zaměstnavatele uzavřených více dohod o provedení práce?

Ano, i toto je možné. Zaměstnanec může u jednoho zaměstnavatele pracovat na více DPP třeba z toho důvodu, že mu jedna DPP již skončila, anebo vykonává víc druhů práce. Mějte však na paměti, že u jednoho zaměstnavatele můžete jako zaměstnanec odpracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce.

Pracovní doba a přidělování práce

Obecně zaměstnavatel nemá povinnost zaměstnanci, který pracuje na DPP, práci přidělovat a zároveň nemá ani povinnost tomuto zaměstnanci rozvrhovat pracovní dobu. Pokud se to však rozhodne udělat, pak má zaměstnanec povinnost určenou pracovní dobu dodržovat.
Pokud je měsíční odměna zaměstnance vyšší než 10 tisíc Kč (a je tedy z práce na DPP zdravotně pojištěn), musí zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu do směn, které je povinen pro tyto účely (pouze pro tyto účely, tzn. fiktivně, jelikož se použije pouze v případě vzniku nároku na náhradu odměny za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti) předem určit.

Srážky z příjmu

Pokud výdělek zaměstnance (za kalendářní měsíc) činí rovných 10 000 Kč hrubého nebo méně – zaměstnavatel z odměny srazí pouze 15% srážkovou daň. Zdravotní a sociální pojištění si musí zaměstnanec uhradit sám (případně jej za něj hradí stát – např. studenti).

Pokud výdělek zaměstnance (za kalendářní měsíc) činí 10 001 Kč hrubého a víc – odvádí za něj zaměstnavatel kromě daně také zdravotní a sociální pojištění.

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod, tak se odměny sčítají.

Pokud má zaměstnanec více DPP u více zaměstnavatelů, a u každého z nich si vydělá v konkrétním kalendářním měsíci méně než 10 000 Kč, tak za něj ani jeden ze zaměstnavatelů nebude odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Příklad:

Pan Karel pracuje na DPP jako účetní. Jeden měsíc si vydělá 8 500 Kč, další měsíc 12 100 Kč a třetí měsíc 6 300 Kč. Zaměstnavatel mu strhne 15% srážkovou daň za první a třetí měsíc, ale za druhý měsíc za něj navíc odvede i zdravotní a sociální pojištění.

Náhrada škody

I přesto, že zaměstnanec, pracující na DPP nemá nárok na odstupné, tak v případě nemoci z povolání, pracovního úrazu, případně škody, kterou zaměstnanec utrpěl při výkonu pracovní činnosti, má zaměstnavatel povinnost tomuto zaměstnanci vzniklou škodu nahradit stejně, jako v případě, že by šlo o zaměstnance v pracovním poměru.

Ukončení DPP

Dohoda o provedení práce automaticky končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Může však skončit i dříve, a to dohodou stran. DPP je možné i jednostranně vypovědět a není potřeba uvádět důvod. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí být vždy písemná. Zaměstnanci, pracujícímu na DPP, však nevzniká nárok na odstupné, pokud by došlo k ukončení dohody z důvodu uvedeného v § 52 písm. a) – d) v zákoníku práce.

DPP v bodech:

 • DPP se sjednává i vypovídá písemně
 • Výpovědní lhůta činí 15 dní, obě strany mohou vypovědět kdykoli a bez uvedení důvodu
 • Můžete mít souběžné dohody s více zaměstnavateli
 • Je možné mít uzavřených více souběžných dohod s jedním zaměstnavatelem
 • Hodinová mzda nesmí být nižší než u minimální mzdy
 • Není možné pracovat u jednoho zaměstnavatele současně na DPP a DPČ
 • U jednoho zaměstnavatele můžete odpracovat maximálně 300 hodin ročně