1. Subvent
 2. /
 3. Poradna
 4. /
 5. Pracovněprávní poradna
 6. /
 7. Překážky v práci na straně zaměstnance

Překážkou v práci se rozumí skutečnost, která zasahuje do pracovní doby zaměstnance a znemožňuje mu tak výkon práce.

Rozlišujeme dvě skupiny překážek v práci:

 1. Překážky na straně zaměstnance
 2. Překážky na straně zaměstnavatele

V dnešním článku se zaměříme pouze na překážky na straně zaměstnance, a vysvětlíme vám, za jakých okolností má zaměstnanec nárok na pracovní volno a náhradu mzdy.

Je důležité brát na vědomí, že pokud zaměstnanec není schopný vykonávat práci, má povinnost zaměstnavatele včas požádat o poskytnutí pracovního volna a prokázat zaměstnavateli existenci překážky v práci.

Mezi důležité osobní překážky v práci patří:

 • dočasná pracovní neschopnost
 • karanténa
 • mateřská nebo rodičovská dovolená
 • ošetřování dítěte mladšího 10 let
 • ošetřování nemocného člena rodiny
 • lázeňská péče nebo přijetí do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

Zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 60% průměrného výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a to za prvních 14 kalendářních dnů trvání této pracovní neschopnosti nebo karantény.

Jiné důležité osobní překážky v práci

Pakliže zaměstnanec není schopný konat práci pro jiné důležité osobní překážky, týkající se jeho osoby, má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci volno, a to nejméně ve stanoveném rozsahu. Ve stanovených případech má zaměstnanec nárok také na náhradu mzdy či platu, a to ve výši průměrného výdělku.

Mezi jiné důležité osobní překážky řadíme:

Vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení

Pokud vyšetření zaměstnance proběhlo ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže k bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, a zároveň je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, a to pouze za předpokladu, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Pokud by vyšetření proběhlo v jiném, než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, ale náhrada mzdy či platu přísluší nejvýše za dobu, kterou by zaměstnanec potřeboval k poskytnutí zdravotní péče v zařízení, které je jeho bydlišti nebo pracovišti nejblíže.

Narození dítěte

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu také v případě narození dítěte. Zda bude mít nárok na náhradu mzdy nebo platu závisí na skutečnosti, zda se účastní pouze převozu manželky nebo družky do zdravotnického zařízení (v tomto případě má nárok na náhradu mzdy nebo platu), anebo zda bude z práce uvolněn z důvodu přítomnosti u porodu manželky nebo družky (bez náhrady mzdy nebo platu).

Doprovod

Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

V případě náhlého onemocnění, úrazu nebo předem stanoveného vyšetření, se poskytne jednomu ze členů rodiny pracovní volno na nezbytně nutnou dobu (nejvýše na jeden den), a to pouze v případě, že byl doprovod k lékaři nutný a ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Náhradu mzdy nebo platu získá zaměstnanec v případě, že jde o doprovod manžela, druha nebo dítěte, rodiče, prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Pozor, pokud má zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, náhrada mzdy nebo platu mu nepřísluší. V případě doprovodu jiných rodinných příslušníků, než těch, kteří byli již zmíněni, nevzniká zaměstnanci nárok na náhradu mzdy nebo platu.

Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo školy (případně školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem) bude poskytnuto jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu (nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce), a to s náhradou mzdy nebo platu.

Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení se poskytne opět pouze jednomu ze členů rodiny na nezbytně nutnou dobu, a nevzniká zde nárok na náhradu mzdy nebo platu.

Svatba

V případě vlastní svatby, má zaměstnanec nárok na pracovní volno na dva dny, náhrada mzdy nebo platu však přísluší pouze za jeden den.

Pracovní volno na jeden den poskytne zaměstnavatel rodiči k účasti svatby dítěte, a to s náhradou mzdy nebo platu. Totéž platí v opačném případě, kdy se dítě účastní svatby rodiče.

Přestěhování zaměstnance

V případě stěhování má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dva dny. Pokud je stěhování zaměstnance v zájmu zaměstnavatele, poskytne se zaměstnanci pracovní volno, a to s náhradou mzdy nebo platu.

Úmrtí

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu:

 • na dva dny, v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti pohřbu těchto osob.
 • na jeden den k účasti pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, a také manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
 • na nezbytně nutnou dobu (nejvýše na jeden den) k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance, nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která se zaměstnancem žila v době úmrtí v domácnosti. Současně má zaměstnanec nárok na pracovní volno na další den v případě, že obstarává pohřeb těchto osob.

Nepředvídatelné přerušení provozu nebo zpoždění hromadných prostředků

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu v případě nepředvídaného přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nebylo-li možné dostat se do místa pracoviště včas jiným přiměřeným způsobem. Nárok na náhradu mzdy nebo platu mu však nevzniká.

Znemožnění cesty do zaměstnání

Těžce zdravotně postižený zaměstnanec, který se z povětrnostních důvodů není schopný dostat do zaměstnání nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá k přepravě, má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den.

Existují také překážky z důvodu obecného zájmu, mezi které patří:

 • výkon veřejných funkcí (poslanec, senátor, zastupitel)
 • výkon občanských povinností (svědek, tlumočník)
 • výkon jiných úkonů v obecném zájmu (dárci krve)
 • pracovní volno související s brannou povinností
 • překážky v práci z důvodů školení nebo jiné formy přípravy či studia (školení a studium za účelem prohloubení kvalifikace nebo studium za účelem získání předpokladů pro výkon práce)

Pokud máte k tomuto tématu další dotazy, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře na tomto webu, nebo nám rovnou zavolejte na tel. číslo 771 159 981. Spojit se s námi můžete také přes e-mail napiste@subvent.cz. Navštívit nás můžete v Centru podpory na adrese Hrnčířská 2985 (Budova České spořitelny – 2. patro) v České Lípě.