1. Subvent
  2. /
  3. Poradna
  4. /
  5. Pracovněprávní poradna
  6. /
  7. Rozdíl mezi základním vzděláním a splněním povinné školní docházky

Nedávno jsme v naší pracovněprávní poradně řešili s klientkou, jaký je rozdíl mezi základním vzděláním a splněním povinné školní docházky. Zjistili jsme, že spousta lidí ani netuší, že v těchto dvou pojmech nějaký rozdíl je, a že se tedy nejedná o pouhá synonyma. Tato nevědomost však může způsobit nejeden problém při hledání zaměstnání, a z toho důvodu jsme se rozhodli sepsat tento článek.

Jak asi víte, školní docházka je povinná po dobu devíti školních let (nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku), a do této doby se započítávají i případné roky, kdy dotyčný žák opakoval některý z ročníků. Pokud tedy žák „odchodí“ 9 let, aniž bychom nahlíželi na jeho prospěch, je to vnímáno tak, že má splněnou povinnou školní docházku, a může tedy své vzdělání ukončit.

Hovoříme-li však o základním vzdělání, tak dotyčný žák nejenom, že odchodí zmíněných 9 let, ale zároveň zvládne učivo devátého ročníku základní školy natolik úspěšně, že celkové hodnocení na vysvědčení z tohoto ročníku bude: PROSPĚL/A.

Dosažení základního vzdělání je možné doložit:

  • Vysvědčením o úspěšném ukončení devátého (případně desátého) ročníku základního vzdělávání
  • Vysvědčením o úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého gymnázia, nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře
  • Vysvědčením o úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání

Aby žák mohl po základní škole dále pokračovat ve vzdělávání na střední škole, musí buď splnit povinnou školní docházku, anebo úspěšně ukončit základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Zároveň musí uchazeč v rámci přijímacího řízení splnit podmínky pro přijetí prokázáním svých vědomostí, schopností a zdravotní způsobilosti.

Jak je to se studiem na gymnáziu nebo konzervatoři?

Pokud byl žák v průběhu plnění povinné školní docházky přijat ke střednímu vzdělávání (víceletá gymnázia, víceleté konzervatoře), tak plnění povinné školní docházky pokračuje na střední škole.

Možné výjimky

V případě, kdy žák splní povinnou školní docházku, ale nezíská základní vzdělání, může ředitel školy žákovi za určitých podmínek (na základě žádosti zákonného zástupce žáka a dosavadních výsledků vzdělávání žáka) povolit pokračování v základním vzdělávání. To je možné ale pouze do konce školního roku, ve kterém žák dovrší osmnácti let.

Může se také stát, že mimořádně nadaný žák bude přeřazen do vyššího ročníku, aniž by musel absolvovat ročník předchozí. V takovém případě může úspěšně ukončit vzdělávací program základního vzdělávání dříve, než splní povinných 9 let školní docházky, a i přesto získá doklad o dosažení základního vzdělání.