1. Subvent
  2. /
  3. Poradna
  4. /
  5. Pracovněprávní poradna
  6. /
  7. Sdílené pracovní místo

Věděli jste, že od 1. 1. 2021 můžete jedno pracovní místo sdílet s více zaměstnanci? Tuto skutečnost přinesla poslední novela zákoníku práce, a my se v dnešním článku podíváme na to, co to vlastně sdílené pracovní místo znamená, jak to může vypadat v praxi, a jaké podmínky je potřeba dodržet.

Nejprve si vysvětlíme, co vlastně pojem „sdílené pracovní místo“ znamená:

Dle zákoníku práce se tedy za sdílené pracovní místo považuje situace, kdy dva a více zaměstnanců konají stejnou práci na jednom pracovním místě s tím, že v rozsahu své kratší pracovní doby se navzájem střídají tak, aby bylo pracovní místo obsazeno vždy jedním z nich. Součet jejich kratších pracovních dob (pracovních úvazků) však nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu.

Proč vlastně sdílené pracovní místo vzniklo:

Sdílené pracovní místo by mělo pomoci lidem se slaďováním rodinného a pracovního života, a zároveň i usnadnit zaměstnávání osob na kratší pracovní dobu, ať už ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnanců. Zaměstnancům tak vzniká možnost se na konkrétním pracovním místě střídat tak, aby všichni naplnili rozvrženou pracovní dobu, a současně měli dostatek volného času na rodinu, koníčky, a další osobní záležitosti.

Mohu u svého zaměstnavatele sdílet více pracovních míst?

Ne, u jednoho zaměstnavatele můžete sdílet pouze jedno pracovní místo.

Mohu se se svým zaměstnavatelem dohodnout na sdíleném pracovním místě pouze ústně?

Ne. Zaměstnavatel, který sdílené pracovní místo vytvořil, musí s těmito zaměstnanci uzavřít individuální písemné dohody. Dohoda s každým zaměstnancem by měla upravovat bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby – především způsob rozvrhování pracovní doby, předávání úkolů, dobu trvání sdíleného pracovního místa, atd.

Jak to vypadá v praxi?

V praxi to vypadá tak, že si zaměstnanci mohou po vzájemné dohodě sami rozvrhovat pracovní dobu tak, aby naplnili pracovní dobu na tomto místě a zároveň tak, aby každý z nich naplnil svoji průměrnou pracovní dobu (úvazek) ve čtyřtýdenním (vyrovnávacím) období.

To, jak bude pracovní doba rozvržena, záleží pouze na zaměstnavateli. Zaměstnavatel může zaměstnancům na sdíleném místě rozvrhnout pracovní dobu sám a zaměstnanci si po vzájemné dohodě vyplní pracovní směny, anebo nechá zaměstnance, aby si to rozvrhli zcela sami.

Písemný rozvrh pracovní doby, který zaměstnanci společně vyplnili, je potřeba zaměstnavateli doložit nejméně jeden týden před obdobím, na které je pracovní doba rozvržena.

Co dělat v případě nepřítomnosti jednoho ze sdílejících zaměstnanců?

V písemné dohodě lze také sjednat povinnost zastoupit nepřítomného sdílejícího zaměstnance. V takovém případě neplatí, že souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby.

Pokud by tedy byl jeden ze sdílejících zaměstnanců nepřítomen, tak bude povinen ho druhý zaměstnanec zastoupit, a to i nad rámec své sjednané pracovní doby (v rámci čtyřtýdenního vyrovnávacího období). Tomuto zaměstnanci lze po uplynutí vyrovnávacího období poskytnout mzdu nebo plat, případně mu (po dohodě) vyrovnat hodiny v rámci dalšího vyrovnávacího období.

Obecně to však záleží na dohodě mezi smluvními stranami, je totiž také možné se domluvit individuálně dle konkrétní situace.

Co když nemohu zastoupit nepřítomného sdílejícího zaměstnance?

V případě, že vám v zastoupení nepřítomného sdílejícího zaměstnance brání překážka v práci, nevzniká vám povinnost tohoto zaměstnance zastoupit.

Jak je to s podmínkami a odměňováním jednotlivých zaměstnanců (tzn. mzda, dovolená, atd.)?

Pracovní podmínky (pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci, dovolená, odpovědnost za škodu) a odměňování (plat, mzda, příplatky) zaměstnanců, sdílejících jedno pracovní místo, se posuzují u každého zaměstnance individuálně.

Jak ukončit sdílené pracovní místo?

Ukončit sdílené pracovní místo lze vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí (může být bez udání důvodu), jejíž výpovědní doba činí 15 dnů a počítá se ode, kdy byla doručena druhé smluvní straně.

V případě, že alespoň jednomu zaměstnanci zanikne závazek vyplývající ze sdíleného pracovního místa, tak se „režim“ tohoto místa u ostatních zaměstnanců uplatní pouze do konce probíhajícího vyrovnávacího období, a po této době sdílené místo končí.

Pozor, tím, že skončí závazek vyplývající ze sdíleného pracovního místa, však pracovní poměr zaměstnance nekončí. Pracovní poměr zaměstnance totiž trvá dál a nemění se ani jeho sjednaná pracovní doba. Tu mu ale bude nadále rozvrhovat zaměstnavatel.