Cílem funkční gramotnosti je posílit znalosti účastníka v rámci moderních komunikačních prostředků – od osobního počítače po chytré telefony, práci s elektronickou poštou, nácviky komunikace, práci s portály práce i portály veřejné správy.
Účastník tohoto kurzu se naučí pracovat s internetem, např. efektivně vyhledávat informace, pracovní nabídky, ověřit si informační zdroje. Bude seznámen s elektronickou poštou, kde se naši lektoři zaměří na základy e-mailové komunikace, funkce a nastavení, přijímání a odesílání pošty, Gmail, Outlook, Seznam. Naučí se orientovat na portálech státní správy a Ministerstva práce a sociálních věcí (SSP, ZP, ÚP), a v neposlední řadě se s účastníky zaměříme na práci s datovou schránkou, její výhody a nevýhody a provázanost se státní správou.

Účastník kurzu finanční gramotnosti by měl nabýt potřebné znalosti k odpovědnému spravování osobních financí a rodinného rozpočtu. Měl by se umět efektivně rozhodovat v této oblasti vzhledem k současnému i budoucímu příjmu, dokázat reálně posoudit svou aktuální finanční situaci, získat přehled a porozumět investicím, spořicím účtům, pojištěním, dluhům, exekucím, insolvenci, atpd. Absolvent kurzu zvládá samostatně a rozumně nakládat se svými příjmy a výdaji, a je schopný řešit situace spojené s případnými finančními potížemi.

Cílem této gramotnosti je posílení orientace účastníka v pracovněprávní, potažmo právní problematice. Absolvent kurzu zná náležitosti smluv, dohod, ví, jaké jsou formy pracovních úvazků, a chápe rozdíly mezi nimi. Je si vědom svých práv, ale také povinností jakožto potencionálního zaměstnance a orientuje se v zákoníku práce. Účastníkům bude na kurzu vysvětleno, jak to chodí na Úřadu práce, jak se zaevidovat, porozumí pojmům neaktivní osoba, zájemce o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání.