Zkušební doba dává zaměstnanci dostatek času na zjištění, zda mu pracovní poměr a jeho podmínky vyhovují. A zároveň si zaměstnavatel může prověřit znalosti a dovednosti nového zaměstnance. V této lhůtě je případné ukončení pracovního poměru nejjednodušší, a proto ve zkušební době vidí spousta zaměstnanců spíše nejistotu.

Zkušební doba je upravena v ustanovení § 35 ZP, a jedná se o časový úsek na začátku pracovního poměru, který začíná dnem pracovního poměru. Nejedná se o povinnou náležitost pracovní smlouvy, ale i přesto v ní bývá často uváděna.

Tuto lhůtu je možné písemně ujednat (není to povinností) v pracovním poměru, který byl založen:

  • pracovní smlouvu, nebo
  • jmenováním

A je možné ji sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

Na jak dlouho lze zkušební dobu sjednat?

Zkušební dobu lze sjednat maximálně na 3 měsíce, u vedoucích pozic maximálně na 6 měsíců. Délka zkušební doby však nesmí přesáhnout polovinu doby trvání pracovního poměru!

Příklad:

Paní Nováková má sjednán pracovní poměr na dobu určitou na 4 měsíce, zkušební doba tedy může být maximálně v délce 2 měsíců.

Kolikrát může být zkušební doba sjednána?

V daném pracovním poměru je možné zkušební dobu sjednat pouze jednou.

Může být zkušební doba prodloužena?

Zkušební doba se nesmí dodatečně prodlužovat.

Existují však výjimky, kdy je možné zkušební dobu prodloužit – jde o případy, kdy zaměstnanec není schopný v průběhu zkušební doby vykonávat práci kvůli celodenním překážkám, nebo když čerpá celodenní dovolenou.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Během trvání zkušební doby má jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel možnost pracovní poměr kdykoli a z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu ukončit, a to poměrně snadným způsobem.

Kdy mohu zrušit pracovní poměr ve zkušební době?

Pracovní poměr je možné ukončit nejdříve v den, který následuje po dni, který byl sjednán jako „den nástupu do práce“, a nejpozději v poslední den trvání zkušební doby.

Kdy zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době?

V zákoníku práce je stanoveno pouze jedno omezení, kdy zaměstnavatel nemůže pracovní poměr ve zkušební době zrušit, a to v prvních 14 dnech trvání pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance. Zaměstnavateli zároveň vzniká povinnost takovému zaměstnanci v době prvních 14 dní poskytovat náhradu mzdy nebo platu. Zaměstnanci se o takto zmeškané pracovní dny zkušební doba prodlužuje.

Jak zrušit pracovní poměr ve zkušební době?

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být vždy písemné, jinak by nebylo platné.

Pracovní poměr poté končí dnem doručení tohoto oznámení druhé straně, pokud v něm nebyl uveden pozdější den.