1. Subvent
 2. /
 3. Projekty ESF
 4. /
 5. MOBILNĚ ZA PRACÍ
 6. /
 7. Mobilně za prací

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Výzva: 03_17_075 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce
Prioritní osa: 03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Cílová skupina: Fyzické osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let, Fyzické osoby nezaměstnané déle než 12 měsíců, dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaní
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009090
Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2018
Ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020
Místo realizace: Liberecký kraj, okres Česká Líp

 1. Představení projektu

Projekt MOBILNĚ ZA PRACÍ je zaměřen na pomoc osobám, které jsou vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a které jsou zároveň ve věku 55-64 let, nebo osobám déle než 12 měsíců v evidenci ÚP. Kromě řešení problematických stereotypů na trhu práce (odmítání zájemců o práci z důvodu věku, nižší výkonnosti a funkční gramotnosti) se projekt zaměřuje na individuální podporu každého jednotlivce formou vzdělávání, poradenství a doprovodných opatření. Především pak důraz na mobilitu (úhrada nákladů na cestovné během aktivit i při zaměstnání, úhrada nákladů na využívání telefonu) a příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatele přispějí k zlepšení možností uplatnění účastníků na trhu práce.

 1. Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na individuální pomoc lidem s věkovým hendikepem, nabízí od seminářů na téma trhu práce, pracovněprávní, finanční a funkční (digitální) gramotnosti, obnovení či získání kvalifikace, krátkodobých pracovních zkušeností (DPČ), poradenství až po zprostředkování uplatnění. Každý účastník tak bude podpořen sjednanou formou podpory.

 1. Aktivity projektu

Vstup do projektu

V průběhu prvních 10 měsíců realizace projektu plánuje realizační tým oslovit a zapojit 30 osob z celého okresu Česká Lípa. Od zahájení projektu je kladen důraz na individuální potřeby účastníků, aktivita bude probíhat průběžně, každý zapojený účastník bude mít dostatek prostoru ke splnění potřebných procedur. Domluveny budou termíny pro sestavení Osobního dotazníku a Plánu rozvoje.

Motivační a školící aktivity

Následující časový prostor bude průběžně naplňován účastí v jednotlivých školících seminářích. S každým účastníkem bude rozvržen časový plán, kdy se zúčastní nabízených seminářů. Ty budou voleny podle předpokladů a potřeb samotných účastníků. Témata seminářů jsou zaměřena na aktuální potřeby účastníků:

 1. Moje postavení na trhu práce (pracovněprávní problematika, ukončení a zahájení PP, flexibilní formy práce, hodnocení postavení CS i jednotlivce na trhu práce)
 2. Orientace na trhu práce (vyhledávání uplatnění, seznámení s regionálním trhem práce, motivace, orientace ve zdrojích volných pracovních míst a práce s nimi, postup oslovení zaměstnavatele)
 3. Osobní portfolio, CV a průvodní korespondence (praktické ukázky, činnosti na PC, prezentace CV a OP)
 4. Komunikace (komunikační techniky, stres-zvládání stresu, sociální vazby, adaptace v novém prostředí, diplomacie v komunikaci)
 5. Vlastní hodnota a sebeprezentace (sebehodnocení, pohovor a výběrová řízení, praktický nácvik)
 6. Time management (metody, rozvržení a hospodaření s časem, GTD, organizace času)
 7. Funkční gramotnost (práce s IT, chytrým telefonem, internet, bezpečnost, státní správa)
 8. Finanční gramotnost (rodinný rozpočet, půjčky, dluhy, spoření, pojištění)

Není nezbytné, aby účastníci absolvovali všech 8 témat seminářů, důvodem je, že během déletrvající evidence na ÚP je předpoklad, že obdobnými školeními již prošli. Přesto bude zájem, aby byli účastníci v těchto oblastech minimálně poučeni. Rozsah seminářů je 5 hodin denně a budou rozloženy v čase, termíny domluveny dle časových možností účastníků.

Zvyšování kvalifikace

Minimálně 12 účastníkům bude nabídnuta vhodná rekvalifikace. Vhodná z pohledu aktuálních potřeb trhu práce (požadavků zaměstnavatelů), ale i možností samotných účastníků. V tomto směru musí proběhnout vzájemná shoda. Kurzy budou voleny i s ohledem na možnosti dojíždění, vstupní předpoklady a podobně. Veškeré náklady, spojené se zařazením do kurzů budou hrazeny z prostředků ESF. Účastníci mají dále možnost získat podporu při rekvalifikaci ze strany Úřadu práce.

Podpora uplatnění na trhu práce

Zásadní aktivita, během níž bude realizační tým intenzivně spolupracovat s účastníky na jejich možnostech nalézt vhodné pracovní místo. Mezi podpůrné aktivity bude patřit sjednání schůzky u zaměstnavatele (exkurze), včetně případného doprovodu. Dohoda o pracovní činnosti (do max. poloviny pracovní doby za měsíc) bude, v případě zájmu, sjednána přímo se zaměstnavateli, kteří získají i na dobu 3 měsíců příspěvek na mzdové náklady. Další možností je dohoda se zaměstnavateli na pracovním uplatnění pro účastníky projektu, buď na zkrácený, nebo plný úvazek. Stejně tak bude sjednána délka pracovního poměru. Opět mohou zaměstnavatelé získat příspěvek na mzdové náklady. Účastníci mohou očekávat intenzivní podporu ze strany realizačního týmu, ten bude vyjednávat se zaměstnavateli nejvýhodnější podmínky pro účastníky, bude účastníky maximálně podporovat při vyhledávání uplatnění, kontaktu se zaměstnavateli.

Individuální práce

Po celou dobu účasti v projektu budou mít účastníci projektu k dispozici individuální poradenství ze strany realizačního týmu. Kromě kontaktních osob se budou moct potkat také s odbornými poradci na problematiku, která je bude tížit. Může jít o odborníky na pracovněprávní vztahy (různá řešení vztahů se zaměstnavateli, minulými či budoucími), finanční problematiku (dluhy, exekuce, insolvence, hospodaření, sociální dávky atd.), funkční gramotnost (práce s počítačem, mobilním telefonem, emailem, internetem atp.), psychologa, právníka a podobně. Pokud vyvstane potřeba ze strany účastníků o toto poradenství, bude jim poskytnuto. Po celou dobu účasti budou mít také k dispozici intenzivní podporu ve formě komunikace s realizačním týmem. K tomu přispěje i podpora ve formě doprovodných opatření, jako je proplácení cestovních výloh při účasti ve sjednaných aktivitách, proplácení cestovného během prvního měsíce v zaměstnání, nabídka úhrady měsíčního kreditu při intenzivním používání mobilního telefonu a další možnosti.

 1. Kontaktní údaje:

CENTRUM PODPORY v rámci realizace projektu: Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa (2. patro, kancelář č. 3.30, denně od 8:00 do 12:00 hodin)
Kontaktní osoba: Bohumila Novotná
Telefon: 722 339 847, 735 091 008
e-mail: info@www.subvent.cz, ceskalipa@www.subvent.cz
Skype: SUBVENT Česká Lípa