1. Subvent
  2. /
  3. Oddlužení
  4. /
  5. Nejčastější dotazy – oddlužení

Mohu si požádat o oddlužení, i když nemám žádné příjmy?

Ano, i v takové situaci lze provést oddlužení, např. zapojením třetí osoby, která splatí část předepsaného dluhu – buď formou jednorázové daru, nebo pravidelných měsíčních příspěvků.

Mohu podat žádost o oddlužení, i přesto, že mi ji soud v minulosti odmítl?

Ano, i v takovém případě lze o oddlužení požádat.

Lze požádat o oddlužení, když jediný příjem mám z mateřské/rodičovské nebo důchodu?

Ano, tyto dávky se započítávají do příjmů žadatele, ze kterého se vypočítává výše splátek pro splácení dluhů. Pokud vy, jako žadatel, nejste schopný předepsanou částku splatit, je možné chybějící část doplatit např. prodejem majetku (pokud žadatel nějaký majetek vlastní) nebo jednorázovým darem, či pravidelnými měsíčními příspěvky od třetí osoby.
Totéž platí i v případě, že váš jediný příjem je podpora z Úřadu práce.

Mám pokračovat ve splácení dluhů věřitelům po podání žádosti k oddlužení?

V rámci insolvenčního řízení lze splácet pouze zákonem stanovené dluhy. Běžné půjčky a úvěry tedy nesplácejte, ani pokud vám budou docházet upomínky od věřitelů. Takového dluhy se splácejí až v další části insolvenčního řízení.

Může o oddlužení požádat i podnikatel?

Ano, osobní bankrot může vyhlásit i fyzická osoba, která provozuje podnikání.

Kdo vybírá insolvenčního správce?

Insolvenčního správce vždy vybírá soud ze seznamu insolvenčních správců, a není možné si insolvenčního správce vybrat sám. 

Kolik peněz mi zbyde na měsíc, pokud mi soud schválí oddlužení?

Částka, která je nutná na zabezpečení základních životních potřeb žadatele, nebude použita na splácení dluhů. Jedná se o nezabavitelné minimum (to se určuje z čistého měsíčního příjmu, počtu vyživovaných osob a osobního stavu), která činí 7 872,80 Kč a na každou vyživovanou osobu
2 624,30 Kč. Částka, na kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí 20 994 Kč (tj. dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce + nákladů na bydlení pro jednu osobu).

Např. Pan Novák je bezdětný a svobodný. Jeho nezabavitelná částka bude činit měsíčně 7 873 Kč.

Pan Václavík je ženatý a má dvě děti. Jeho nezabavitelná částka za měsíc bude tedy:
7 873 Kč + 2 624 Kč (manželka) + 2 624 Kč (1. dítě) + 2 624 Kč (2. dítě) = 15 745 Kč

Jaké musím mít příjmy, aby mi bylo schváleno oddlužení?

Žadatel musí dokázat, že je schopný platit alespoň 1 989 Kč měsíčně. Pokud žádají o společné oddlužení manželé, tak minimální částka činí 2 984 Kč měsíčně. Splacení dluhů lze provádět srážkami ze mzdy, dary třetích osob, prodejem majetku dlužníka, příjmy ze zákonného nebo smluvního důchodu, atd.

Co mohu dělat, pokud mé příjmy k povolení oddlužení nestačí?

V takovém případě lze chybějící částku dorovnat např. jednorázovým darem nebo pravidelnými měsíčními příspěvky od jiné osoby, a je nutné uzavřít darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu.

Jak dlouho trvá, než bude oddlužení schváleno soudem?

Insolvenční soud vydá rozhodnutí zpravidla do 15 dnů od podání žádosti o oddlužení.

Mohu si podat žádost o oddlužení sám?

Ne, dlužník může podat žádost o oddlužení pouze prostřednictvím advokáta nebo jiné zákonem stanovené odborné osoby. To za vás můžeme vyřídit vy – kontaktujte nás pomocí e-mailu ceskalipa@subvent.cz, volejte na telefon 722 339 847 nebo vyplňte kontaktní formulář, a my se vám obratem ozveme.

Mohu zažádat o oddlužení i bez manžela/manželky?

Ano, možné to je. Ale v případě, že se oddlužení provádí pouze u jednoho z manželů, nebrání to věřitelům ve vymáhání zbývajících dluhů od druhého z manželů. Z tohoto důvodu se doporučuje podat společný návrh na oddlužení oběma manželi.

Mohu zažádat o oddlužení, když bydlím u rodičů, aniž bych je do toho zatáhl/a?

Ano, insolvenční řízení se týká pouze dané osoby a jejího majetku.

Jsem v exekuci. Mohu i tak požádat o oddlužení?

Rozhodně ano. Pro osobu v exekuci je vhodné, aby neprodlužovala splácení svých dluhů formou exekucí, protože ve chvíli, kdy soud oddlužení povolí, veškeré exekuce budou ze zákona pozastaveny a dluhy vypořádány v rámci oddlužení.

Mohu pokračovat v oddlužení, i když přijdu o práci?

Pokud jste ztratil/a příjem, který byl doložen v žádosti o povolení oddlužení, je možné ho nahradit mimořádnými příjmy (např. jednorázový dar nebo pravidelné měsíční příspěvky od jiné osoby) nebo požádat o změnu splátkového kalendáře. Každopádně je potřeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit insolvenčního správci.

Mohu požádat o oddlužení, i když jsem ve zkušební době?

Ano, je však potřeba k návrhu na povolení oddlužení předložit veškeré příjmy za posledních 12 měsíců. Také je tu riziko ztráty zaměstnání, kdy vám může soud oddlužení zrušit a vyhlásit konkurs.

Kolik zaplatím za insolvenční návrh?

Cenu sepsání návrhu na oddlužení stanovuje zákon. Cena je stanovena na 4000 Kč bez DPH na jednotlivce, a v případě manželů je cena stanovena na 6000 Kč bez DPH. Insolvenční návrh si nemůžete podat sami, ale může to udělat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. My, jako akreditovaná osoba, vám můžeme se sepsáním a podáním návrhu pomoci. Spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře, napište nám na e-mail ceskalipa@subvent.cz nebo zavolejte na tel. číslo 722 339 847.

Jaká je minimální splátka v oddlužení?

V průběhu oddlužení je dlužník povinen pravidelně hradit alespoň dvojnásobek odměny insolvenčního správce. U jednotlivce minimální splátka činí 2 178 Kč, a u manželů 3 267 Kč.

Jakým způsobem a kde se návrh podává?

Návrh na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem se podávají k insolvenčnímu soudu prostřednictvím datové schránky.

Mohu při oddlužení splátkovým kalendářem přijít o byt nebo dům?

Každý případ je potřeba posuzovat individuálně, proto nelze obecně odpovědět. Avšak vzhledem k tomu, že je oddlužení spojeno se zpeněžením majetkové podstaty, tak to možné je.

Co je to splátkový kalendář?

V případě splátkového kalendáře se dluh splácí pravidelnými měsíčními splátkami, které jsou přerozdělovány věřitelům dlužníka prostřednictvím insolvenčního správce. Pozor, při oddlužení formou splátkového kalendáře je potřeba, aby byl dlužník schopný hradit z insolvenčních srážek odměnu insolvenčnímu správci, včetně DPH a stejnou částku vynakládat věřitelům na jejich nezajištěné pohledávky.

Mohu požádat o jinou výši splátky?

Na základě žádosti dlužníka může soud stanovit jinou výši měsíční splátky, avšak tato žádost musí být uvedena již v návrhu na povolení oddlužení, a zároveň musíte mít k této žádosti řádné důvody. Zpracovatel návrhu však nemůže dlužníkovi zaručit, že soud jeho žádosti vyhoví. 

Mohu si ponechat přeplatek z ročního vyúčtování energií?

Ano, protože zálohy na energie jsou hrazené z nezabavitelné částky a nenáleží tak do majetkové podstaty.

Co musím udělat s majetkem, který jsem během oddlužení zdědil?

Příjmy získané z dědictví, daru nebo např. výhry spadají v oddlužení do kategorie mimořádných příjmů a dlužník je povinen takový majetek vydat insolvenčnímu správci.

Během oddlužení se mi zvýšil příjem, co to pro mě znamená?

Pokud se váš příjem během oddlužení zvýší, bude vám zvýšena také insolvenční srážka. Oddlužení tak může být splněno rychleji.

Jak dlouho budu zveřejněn v insolvenčním rejstříku po skončení oddlužení?

Z insolvenčního rejstříku může dlužníka vyškrtnout pouze insolvenční soud, a k tomu dojde za 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo insolvenční řízení skončeno.

Jak doložit příjem, když jsem zaměstnán/a:

Příjmy ze zaměstnání lze doložit potvrzením zaměstnavatele o výši příjmu, výplatními páskami nebo výpisem z bankovního účtu o přijatých platbách mzdy.

Jak doložit příjem, když podnikám:

Příjmy z podnikání je možné doložit kopiemi daňových přiznání nebo potvrzením finančního úřadu o dosažených příjmech za příslušné období.

Pracuji na dohodu, mohu tím také doložit příjem?

Ano, jakýkoli příjem lze doložit k povolení oddlužení.

Jak mohu doložit příjem za dobu, kdy jsem byl v evidenci na Úřadu práce?

Příjmy od Úřadu práce je možné doložit potvrzením úřadu práce o vyplacených dávkách. Toto potvrzení vám na vyžádání úřad vystaví.

Jak postupovat, když mi na splácení mých dluhů přispějí příbuzní?

Příspěvek od jiné osoby je možné poskytnout buď jednorázovým darem, nebo pravidelnými měsíčními splátkami (je nutné uzavřít darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu).

V minulosti jsem neměl/a téměř žádné příjmy, mohu i tak požádat o oddlužení?

Ano, pro povolení oddlužení jsou důležité především budoucí příjmy žadatele. Vyhlásit osobní bankrot může tak i ten, kdo v minulosti neměl skoro žádné příjmy.

Je potřeba uvést do seznamu dluhů i půjčku od známého, která ještě není splatná?

Do seznamu dluhů je potřeba uvést veškeré vaše dluhy a to včetně těch, které dosud nejsou splatné. Takový dluh se v registračním formuláři označuje jako nesplatný.

Stále jste nedostali odpověď na Váš problém? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, a my se Vám obratem ozveme zpět.