1. Subvent
 2. /
 3. Oddlužení
 4. /
 5. Postup oddlužení

Zde najdete detailně popsaný postup k oddlužení. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.

K oddlužení budete potřebovat:

Seznam majetku

V tomto seznamu je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek (včetně pohledávek) a předložit tento výčet insolvenčnímu soudu. Majetek dlužníka zahrnuje vše, co má hodnotu ocenitelnou penězi, a všechen majetek dlužníka, který mu ke dni zahájení insolvenčního řízení patřil, ať už se jedná o věci movité nebo nemovité. Patří sem také majetek, který dlužník nabyde v průběhu insolvenčního řízení.

Seznam majetku zahrnuje:

Nemovitosti

Pokud jste vlastníkem nějaké nemovitosti (pozemek, dům), budete potřebovat výpisy z listu vlastnictví všech nemovitostí ve Vašem vlastnictví, případně i znalecký posudek (pokud ho máte). Výpis z katastru nemovitostí můžete získat buď na katastrálním úřadě, nebo prostřednictvím služby Czech Point. Pokud si zažádáte o výpis prostřednictvím Czech Pointu, cena za vydání první strany je do 100 Kč, a každá další strana je zpoplatněna částkou do 50 Kč). Na katastrálních úřadech je cena podobná – za 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území zaplatíte 100 Kč.

Movitý majetek

Do movitého majetku patří např. auto, cennější vybavení domácnosti, atd. V případě, že vlastníte automobil nebo předmět, který podléhá evidenci, budete potřebovat velký technický průkaz (pokud ho z nějakého důvodu nemáte, duplikát vám vystaví na úřadu obce s rozšířenou působností), nebo jiný evidenční průkaz. Jestliže vlastníte cennější movité věci, sepište je do seznamu majetku.

Finanční prostředky

Jedná se například o finanční prostředky v hotovosti, na bankovním účtu nebo úschově, vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, šeky, směnky, akcie a jiné cenné papíry, pohledávky, stavební spoření, důchodové připojištění, životní pojištění, atd. I tyto prostředky je potřeba uvést do seznamu majetku.

Formulář ke stažení – seznam majetku dlužníka najdete zde.

Doložení příjmů

Příjmy za posledních 12 měsíců

Příjmy za posledních 12 měsíců lze doložit některými z níže uvedených dokladů:

 1. Příjmy ze zaměstnání – výplatní pásky, výpisy z bankovního účtu o přijatých platbách ze mzdy, potvrzení zaměstnavatele o vyplaceném příjmu, evidenční list důchodové pojištění za zadané období (můžete kontaktovat mzdové oddělení nebo vedení společnosti, pro které jste pracovali, a požádat je o zaslání např. výpisu příjmů za požadované období, zápočtového listu nebo potvrzení o průměrném výdělku).
 2. Podpora v nezaměstnanosti – výpisy z bankovního účtu o přijatých částkách podpory, kopie složenek o vyplacené podpoře, potvrzení o čerpaných dávkách podpory v nezaměstnanosti (výpis poskytnutých dávek za požadované období vám poskytne příslušný úřad práce)
 3. Rodičovská nebo mateřská – výpisy z bankovního účtu o přijatých dávkách podpory, kopie složenek o vyplacených dávkách podpory, potvrzení o čerpaných dávkách rodičovské nebo mateřské (doklady vám poskytne Okresní správa sociálního zabezpečení)
 4. Starobní nebo jiný důchod – výpisy z bankovního účtu o přijatých částkách důchodu, kopie složenek o vyplaceném důchodu, přehled o vyplaceném důchodu za zadané období (pro poskytnutí dokladů můžete kontaktovat Okresní správu sociálního zabezpečení)
 5. Příjem z podnikání – kopie daňových přiznání, přehled výdajů v podnikání (pokud jsou v daňovém přiznání uplatňovány paušálem), přehled příjmů a výdajů v roce podání žádosti o oddlužení (pokud ještě nebylo uzavřeno účetní závěrkou), opis daňového přiznání za požadované období vám poskytne příslušný Finanční úřad
 6. Jiné příjmy – potvrzení plátce o vyplacení jiného příjmu nebo jakýkoli jiný doklad, ze kterého bude zřejmá výše přijaté částky a identifikace plátce, který ji uhradil
 7. Žádný příjem – v takovém případě sepište prohlášení (zde).

Současný příjem

Doložením současného příjmu bude soud vědět, že budete schopni plnit alespoň minimální podmínky, aby mohlo být oddlužení úspěšné. Zároveň soud i věřitelé budou moci odhadnout míru uspokojení pohledávek v rámci oddlužení. Soudu je předkládán odhad výše příjmů rok dopředu.

Budoucí příjem

Budoucí příjmy žadatele lze doložit některými z níže uvedených dokladů:

 1. Příjmy ze zaměstnání – pracovní smlouva; pokud není mzda uvedena v pracovní smlouvě, tak mzdový výměr nebo potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru a výši příjmu (o tyto doklady požádejte svého zaměstnavatele)
 2. Starobní důchod, nebo jiný důchod – oznámení o výměrů důchodu pro aktuální kalendářní rok (poskytuje Okresní správa sociálního zabezpečení)
 3. Mateřská – rozhodnutí o přiznání peněžité podpory v mateřství (poskytuje Okresní správa sociálního zabezpečení)
 4. Rodičovský příspěvek – rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku (poskytuje Okresní správa sociálního zabezpečení)
 5. Podpora v nezaměstnanosti – rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti (poskytuje Úřad práce)
 6. Příjem z podnikání – podnikatelský plán, čestné prohlášení o budoucích příjmech z podnikání současně s doklady o minulých příjmech dosažených v podnikání žadatele, objednávky nebo smlouvy s odběrateli na následující období (pro získání dokladů kontaktujte příslušný Finanční úřad)

Dlužník musí dokázat, že je schopný platit alespoň 1 989 Kč měsíčně. Pokud žádají o společné oddlužení manželé, tak minimální částka činí 2 984 Kč měsíčně. Přesnou výši splátky však vypočítá soud v rámci insolvenčního procesu. Orientační výši částky si můžete spočítat na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti pomocí insolvenční kalkulačky, jedná se však pouze o předběžnou kalkulaci, která nenahrazuje právní pomoc odborníků.  

Doložení dluhů

Dluh lze doložit některým z níže uvedených dokladů:

 • Pokud je dluh v exekuci – výzva exekutora k dobrovolnému splnění dluhu, příkaz exekutora o nařízení nebo provedení exekuce nebo potvrzení exekutora o aktuální výši dlužné částky
 • Pokud dluh není v exekuci – výpis z účtu dluhu, upomínka k úhradě dluhu, smlouva, na základě které dluh vznikl – může se jednat např. o smlouvu o úvěru, platební výměr, atd., nebo jiným dokladem, ze kterého plyne váš závazek vůči věřiteli k úhradě dluhu

Jak doložit dluh z:

 • Spotřebitelského úvěru – aktuální výpis z úvěrového účtu, potvrzení vystavené poskytovatelem úvěru, poslední upomínka k úhradě (pokud je zde uvedena celková výše dluhu) nebo jiný doklad, ze kterého vyvstává aktuální výše dluhu
 • Kreditní karty – aktuální výpis z účtu kreditní karty, poslední upomínka k úhradě (pokud je v ní uvedená aktuální výše dluhu) nebo jiný doklad, ze kterého vyplývá aktuální výše dluhu na kartě

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů by měl být maximálně 3 měsíce starý, a lze ho získat všude, kde se nabízí služba Czech Point, tzn. na většině pošt, městských a obecních úřadech nebo třeba u notáře. Správní poplatek za poskytnutí výpisu z trestního rejstříku činí 100 Kč.

Oddací list

Oddací list se dokládá v případě, že žádáte o oddlužení jako manželé. Opis vám na zažádání vydá matriční úřad, v jehož obvodu jste uzavřeli sňatek. Správní poplatek činí 100 Kč.

Rodné listy vyživovaných nezletilých dětí

Za každé dítě, které máte ve své péči, máte nárok na zvýšení nezabavitelné částky, je tedy nutné doložit rodné listy za každé dítě. Opis vám vydá matriční úřad, v jehož obvodu se dítě narodilo. Pokud budete žádat o duplikát, musíte sepsat speciální žádost o kopii rodného listu. Správní poplatek je 100 Kč.

Rozvodový rozsudek, rozsudek o výchově a výživě, svěření do péče

Pokud jste rozvedeni a máte děti ve své péči, budete muset doložit tyto dokumenty: rozvodový rozsudek, rozsudek o výchově a výživě, svěření do péče. Opis vám na žádost vydá příslušný soud, který rozsudky vydal. Za vyhotovení opisu rozhodnutí zaplatíte 70 Kč (za každou i započatou stránku).

Dále budete potřebovat Čestné prohlášení (vzor zde) a Plnou moc pro osobu, která za vás návrh na oddlužení sepíše a podá (vzor zde).