1. Subvent
  2. /
  3. Oddlužení
  4. /
  5. Základní pojmy – oddlužení

Úpadek = neschopnost dlužníka splácet své závazky věřitelům řádně a včas

Dlužník = fyzická nebo právnická osoba, která má dluh vůči věřiteli

Věřitel = subjekt oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi (ten, kdo poskytl půjčku)

Zajištěný věřitel = věřitel, jehož pohledávka je zajištěna věcí nebo právem z majetku dlužníka prostřednictvím zajišťovacích práv

Nezajištěný věřitel = věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníkovi není zajištěna (tedy není podpořena zástavním právem)

Závazek = vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, ze kterého jednomu z nich (dlužník) plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat/nedělat, a druhému zároveň vzniká právo očekávat splnění takového závazku, případně i vymáhat (věřitel)

Pohledávka = právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku, může být peněžitá i nepeněžitá

Pohledávky za majetkovou podstatou = jedná se o zvláštní pohledávky, které vznikly až po zahájení insolvenčního řízení (např. platby státu, odměna insolvenčního správce,…)

Úvěr = nevratná půjčka, kterou poskytují bankovní, ale i nebankovní instituce, převážně s úrokem

Plná moc = jednostranný právní akt, který dává zástupci právo jednat za zastoupeného

Leasing = půjčka k pořízení movité věci, která patří leasingové společnosti, dokud není úplně splacena

Konkurs = majetek dlužníka je zpeněžen, a rozdělen mezi jeho věřitele

Kontokorent = možnost „jít do mínusu“ na běžném účtu, jsou zde však vysoké úroky

Splátkový kalendář = jedná se o časový plán, ve kterém dochází k postupnému splácení dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti splátek

Platební neschopnost = druh úpadku, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit

Předlužení = dluh úpadku, kdy dlužník (pouze právnická nebo fyzická osoba-podnikatel) dluží více jak dvěma věřitelům zároveň a souhrn jeho závazků převyšuje celkovou hodnotu jeho majetku

Insolvenční správce = administrátor insolvenčního řízení, sepisuje majetek dlužníka, přezkoumává přihlášené pohledávky, atd., je přidělen soudem

Insolvenční řízení = druh soudního řízení, ve kterém se projednává úpadek či hrozící úpadek dlužníka a zároveň způsob řešení úpadku

Insolvenční rejstřík = informační systém veřejné správy, spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, jedná se o veřejně přístupný seznam